Algemene Voorwaarden  - Shine Your Soul Academy

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Geraldine Huybrechts, handelend onder de benaming “b-iconic” en hebben betrekking op het onderdeel en gebruik van “Shine Your Soul Academy” (online academy), met maatschappelijke zetel te Lodewijk van Veltemstraat 51A, 3020 Veltem-Beisem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0820013254. Hierna verder genoemd als “Shine Your Soul Academy”.

Neem deze algemene voorwaarden aandachtig door zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.Artikel 1 Definities

Account:

De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het Platform en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

 

Content:

Alle informatie die door Shine Your Soul Academy op het platform aangeboden wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, audio, presentaties, PDF documenten, werkbladen, Word documenten.

 

Dienst:

De dienst die Shine Your Soul Academy aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen Shine Your Soul Academy en de Gebruiker gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het Platform.

 

Gebruiker:

Persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst. Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.

 

Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden behoren tot de Shine Your Soul Academy.


Inloggegevens:

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Dienst.


Intellectuele Eigendomsrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, tekeningen, modellen, al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden, concepten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.


Overeenkomst:

De overeenkomst die de Gebruiker met Shine Your Soul Academy sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst. De overeenkomst wordt gesloten door registratie op het platform door de Gebruiker in combinatie met de uitvoering van de betaling.


Platform:

Het platform dat via de url (http://www.shineyoursoulacademy.be) en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke u toegang tot de Dienst krijgt.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van de Dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het Platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Shine Your Soul Academy.


2.2 Shine Your Soul Academy is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Algemene voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn.


Artikel 3 Inloggegevens

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. U staat er jegens Shine Your Soul Academy voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet en juist is.

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy dat u vindt op www.shineyoursoulacademy.be. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform.

3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Shine Your Soul Academy mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan Shine Your Soul Academy laten weten.

3.4 Shine Your Soul Academy behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.


Artikel 4 De Dienst en Gedragscode

4.1 De Dienst bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het Platform, waarop u Content kan raadplegen.

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen het gebruik van de Dienst en het Platform door u, niet:

 1. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Dienst en/of de computersystemen van Shine Your Soul Academy te omzeilen;
 2. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen, jouw wachtwoord te delen of anderen toegang tot jouw account geven of iets te doen dat jouw account in gevaar kan brengen;
 3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Dienst geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), malware verspreiden, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene voorwaarden;
 6. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Shine Your Soul Academy;
 7. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;
 8. naar de mening van Shine Your Soul Academy in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 9. in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10. inbreuk maken op de rechten van Shine Your Soul Academy en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 12. zaken te doen in strijd is met lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving of in strijd is met jouw contractuele verplichtingen of fiduciaire plichten;
 13. toegang proberen te krijgen tot het account van een andere gebruiker;
 14. het reproduceren, overdragen, verkopen, doorverkopen of anderszins misbruiken van inhoud van onze Diensten, tenzij specifiek geautoriseerd om dit te doen;
 15. toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van onze systemen, tenzij specifiek geautoriseerd om dit te doen;
 16. onze authenticatie- of beveiligingsmaatregelen doorbreken of omzeilen of anderszins de kwetsbaarheid van onze systemen of netwerken testen, tenzij hier specifiek voor geautoriseerd;
 17. proberen een deel van onze Services te reverse-engineeren;
 18. proberen elke gebruiker, host of netwerk te hinderen, bijvoorbeeld door een virus, overbelasting, spamming of mail-bombing te verzenden;
 19. onze Diensten te gebruiken of enige functionaliteit van het Shine Your Soul Academy-platform voor iets anders dan voor het voltooien van online cursussen of voor pedagogische doeleinden;
 20. zich voordoen als of een verkeerde voorstelling geven van jouw band met een persoon of entiteit;
 21. iemand aanmoedigen of iemand helpen om één van bovenstaande punten op de lijst te doen;
 22. de belangen en goede naam van Shine Your Soul Academy kunnen schaden.

4.3 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan:

i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
iii) horeca gelegenheden,
iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.


4.4 Gedragscode: De missie van Shine Your Soul Academy is om jou te doen groeien.

We geloven sterk in het behoud van vrije meningsuiting en meningsuiting voor onze gebruikers, evenals in academische vrijheid voor onze inhoudsproviders en instructeurs. We willen er ook voor zorgen dat al onze gebruikers en instructeurs zich veilig en comfortabel voelen tijdens het gebruik van onze Diensten. We hebben dit beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat mensen de regels begrijpen en volgen wanneer ze deelnemen aan onze online gemeenschap en anderszins onze diensten gebruiken.

We kunnen ongepaste inhoud of activiteit verwijderen of bewerken die door ons is geïdentificeerd of aan ons is gemeld, of de toegang van een gebruiker tot alle of een deel van de Services opschorten, uitschakelen of beëindigen.

Het is verboden om onze Services te gebruiken om inhoud te delen die:

• Illegale inhoud bevat of illegale activiteiten promoot met de bedoeling dergelijke activiteiten te plegen.

• Anderen kwellen.  We moedigen constructieve gesprekken aan, beledigende of anderszins ongepaste inhoud gericht op particulieren is niet toegestaan.

• In strijd is met intellectueel eigendom, privacy of andere rechten. Deel geen inhoud waarvoor je niet het recht heeft om deze te delen, claim geen inhoud die je niet als jouw eigen hebt gemaakt, of maak geen inbreuk op of wijs het intellectuele eigendom of andere rechten van iemand anders toe. Schrijf materiaal dat door jou wordt gebruikt of geciteerd altijd toe aan de oorspronkelijke eigenaar van het copyright.

• Anderen spammen. Deel geen irrelevante of ongepaste reclame-, promotie- of uitnodigingsinhoud.


4.5 Erecode

 

Alle studenten die deelnemen aan de online cursussen op de Shine Your Soul Academy, dienen eerst in te stemmen aan de volgende code: 

1. Ik registreer voor slechts één account.

2. Mijn antwoorden op huiswerk, quizzen, examens, projecten en andere opdrachten zullen mijn eigen werk zijn.

3. Ik zal geen oplossingen voor huiswerk, quizzen, examens, projecten en andere opdrachten beschikbaar stellen aan iemand anders (behalve voor zover een opdracht expliciet het delen van oplossingen toestaat). Dit omvat zowel oplossingen die door mij zijn geschreven als alle oplossingen die door het cursuspersoneel of anderen worden geleverd.

4. Ik zal geen andere activiteiten ondernemen die mijn resultaten op oneerlijke wijze verbeteren of de resultaten van anderen oneerlijk verbeteren of schaden.


Artikel 5 Beschikbaarheid

5.1 Shine Your Soul Academy is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Dienst, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

5.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Shine Your Soul Academy ten dienste staan, is Shine Your Soul Academy te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 1. u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
 2. Shine Your Soul Academy van mening is dat handelingen van u, users schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Shine Your Soul Academy of anderen kunnen toebrengen. Shine Your Soul Academy zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

5.3 Shine Your Soul Academy garandeert niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Shine Your Soul Academy is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

5.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.


Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst en het Platform berusten bij Geraldine Huybrechts, b-iconic, Shine Your Soul Academy. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan u over te dragen.

6.2 De websites, logo’s, teksten, foto’s, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door b-iconic alsook namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Shine Your Soul Academy aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo is het verboden om  tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, methoden, etc … te kopiëren of te reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

6.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Shine Your Soul Academy zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

6.5 U krijgt enkel het recht om werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen uw eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door b-iconic.

6.6 Alle door b-iconic/ Shine Your Soul Academy gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 75% met een minimum van 2.500,00 EUR voor iedere vastgestelde schending apart. De gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.


Artikel 7 Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.


Artikel 8 Garanties

8.1 Shine Your Soul Academy garandeert dat zij de Dienst met redelijke zorg zal verlenen.

8.2 U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Shine Your Soul Academy geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Shine Your Soul Academy is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Platform.

8.3 In het bijzonder garandeert Shine Your Soul Academy niet dat het gebruik van de Dienst door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in Bedrijfsresultaten.

8.4 Shine Your Soul Academy is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van de Dienst heeft verkregen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Shine Your Soul Academy is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van het platform.

9.2 Shine Your Soul Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

9.3 Shine Your Soul Academy is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

9.4 Shine Your Soul Academy is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

9.5 Shine Your Soul Academy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

9.6 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Shine Your Soul Academy zelf en/of haar leidinggevenden.

9.7 b-iconic/Shine Your Soul Academy stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de Shine Your Soul Academy 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en het platform Thinkific, gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Shine Your Soul Academy is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Shine Your Soul Academy redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, stakingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… … Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Shine Your Soul Academy gebruikt en die het Shine Your Soul Academy platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

10.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan Shine Your Soul Academy worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.


Artikel 11 Duur teruggaverecht en beëindiging

11.1 De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten.
Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze overeenkomst beëindigd worden zonder rekening te houden met enige opzegformaliteit.

11.2 Door het sluiten van de overeenkomst bevestigd de gebruiker om afstand te doen van het teruggaverecht, conform de Europese richtlijnen betreffende digitale producten.

11.3 Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

11.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst en tot uw Account direct ontzegd. Shine Your Soul Academy verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. Shine Your Soul Academy is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

11.5 Houd er rekening mee dat ons beleid verschilt tussen abonnementsbetalingen en eenmalige betalingen voor cursus-, specialisatie- en begeleide projectaankopen, en dat betalingsopties van de ene Dienst tot de andere kunnen verschillen. Houd er ook rekening mee dat we schendingen van onze gebruiksvoorwaarden en erecode zeer serieus nemen, en we zijn niet verplicht om restituties aan te bieden aan gebruikers die deze voorwaarden overtreden, zelfs niet als uw verzoek binnen de aangegeven restitutieperiode worden gedaan. Evenzo zijn we niet verplicht om late terugbetalingen aan te bieden aan gebruikers die geen voldoende hebben behaald in het inhoudsaanbod of die anderszins ontevreden zijn met hun eindcijfer.

11.6 Als je je betaalde inschrijving voor een op zichzelf staande cursus annuleert, biedt b-iconic/Shine Your Soul Academy je een volledige terugbetaling tot 14 dagen na betaling.

Indien je na 14 dagen registratie een terugbetaling wenst, kan dit enkel wanneer max. 30% van de cursus werd doorgenomen. Deze kan tot 3 maand na de registratie worden aangevraagd en met gegronde redenen via mail (geraldine@b-iconic.be) of schriftelijk.


Artikel 12 – Bepalingen van deze overeenkomst

Shine Your Soul Academy behoudt zich het recht voor om deelnemers van een (online) workshop of seminarie of webinar die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Ook deelnemers die een activiteit uitoefenen die concurrerend is aan de activiteiten van b-iconic of de Shine Your Soul Academy of nieuwsbrief, kunnen worden uitgesloten van deelname.


Artikel 13 Varia

13.1 Shine Your Soul Academy en de gebruiker bevestigt dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

13.2 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Shine Your Soul Academy zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

13.3 Shine Your Soul Academy mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.


Artikel 14 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.